Terms of service

תקנון אתר Sharagan

הגדרות ומונחים כלליים:

כל המונחים בתקנון זה הן בלשון נקבה, אולם, מכוונות לזכר ונקבה כאחד.

החברה שומרת על הזכות לשנות את תנאי התקנון מעת לעת ללא צורך בהודעה מוקדמת.

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

החברה – שאראגאן, מותג ביגוד אתני.

האתר - אתר האינטרנט sharagan.com. ו\או www.sharagan.net

המוצר - הבגדים או כל פריט אחר המופיע באתר ומוצע למכירה.

זמן אספקת המוצר – יום קבלת המוצר בידי הלקוחה או מי מטעמה.

* דואר רשום למשלוח הסחורה: עד 14 ימי עסקים, תלוי בדואר ישראל

* דואר שליחים: עד 3 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה, בכפוף למסירת מספר טלפון להתקשרות

כתובת למשלוח דואר - הכתובת שצוינה ככתובת למשלוח ההזמנה, במעמד עריכת ההזמנה באתר.

יום ביצוע ההזמנה - היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה.

ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

כללי:

האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים ומוצרי אופנה שונים.

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל info@sharagan.net או בטלפון מס' 03-6222944.

גלישה או רכישה באתר מהווה הסכמה להוראות תנאי התקנון הנ"ל; הגולשת\רוכשת מצהירה בזאת כי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר.

מחירי המוצרים באתר כוללים מע״מ על פי הדין ומוצגים בש"ח ואינם כוללים דמי משלוח.

רישומי המחשב של החברה בלבד הם הראיה לפעולות שבוצעו באתר.

תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד אולם מציגות את המוצרים עצמם ומדויקות ככל האפשר.

מלאי כל מוצר מעודכן באתר, החברה אינה מתחייבת כי כל המוצרים המופיעים באתר יהיו במלאי בכל עת.

החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת את תהליך ההזמנה ומסירת פרטי האשראי.

הנהלת האתר רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר -  לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

הנחות והקופונים אינם תקפים למוצרים ב sale ואלו מופיעים באתר במחירם הסופי.

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם הלקוחה מעוניינת להסיר את עצמה מן הדיוור לאחר שנרשמה, היא יכולה לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל. על הלקוחה לשים לב כי הסירה את עצמה מהרשימה במקרה שאיננה מעוניינת לקבל עוד דיוורים – האחריות לעניין הסרת המייל מרשימת התפוצה הוא על הלקוחה.

הנהלת האתר מתייחסת לתיוג ברשת האינסטגרם, וברשתות חברתיות אחרות- כל גולשת שאינה מעוניינת בהצגת תכניה באופן הנ״ל מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בכל אמצעי תקשורת שתבחר, והסרת התכנים תתבצע מיידית. 

 הרשמה לאתר החברה וביצוע הזמנות דרך האתר:

ניתן לרכוש מוצרים באתר לאחר הרשמה או ללא הרשמה מוקדמת.

רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוחה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר, ומסירת פרטי אשראי או תשלום דרך paypal

יובהר כי מילוי כל הפרטים נכונה מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה, מסירת פרטים חלקיים או לא נכונים עשויה לעכב את משלוח ההזמנה. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, תחוייב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מלאים מדויקים ועדכניים.

הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר והחוק הכללי בעניין זה.

מייל אישור הזמנה יישלח ללקוחה לאחר חיוב האשראי ואישור חברת האשראי.

פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוחה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה.

מובהר בזאת כי גם אם לא צויין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר ככל שהמוצר אינו קיים במלאי החברה. לרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'.

האמור בסעיף 8 לעיל הינו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע.

החברה מבהירה כי ייתכן מצב בו על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוחה.

היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוחה במעמד ההזמנה, יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוחה.

יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, אם אך לא רק לדוגמה: אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים, אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר, אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה, אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר, אם ישנו חוב כספים לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו, אם כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ'ב – 1982.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוחה לשם השלמת העסקה או ביטולה.

בתשלום באמצעות חשבון פייפאל תתבקש הלקוחה להזין את פרטי חשבונה הקיים באתר פייפאל, או תוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל במהירות. אם החליטה הלקוחה לשלם באמצעות חשבון פייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.